Aile Hukuku ve Önemi…

 Aile hukukunun Türk toplumunda önemi oldukça fazladır. Öyle ki Anayasamız da aile kavramına değinmekte fayda görmüştür. Anayasanın 41. maddesinde ”Aile toplumun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı için özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmüne yer verilmesi de aile kavramının önemini ortaya koymaktadır.

 

Yine Anayasanın 20. maddesinde aile hayatı gizliliğinin korunması güvence altına alınmak istenmiştir ve bu maddeye göre ”Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” Bu madde ile aile hayatının gizliliği anayasal bir hak olmaktadır.

 

Aile Hukuku Neleri Kapsar?

 

Aile hukuku ,Medeni Kanun kapsamında yer almaktadır. Aile Hukukundan doğan uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarında görevli mahkemedir. Aile Hukukunun kapsamı ise; adı üstünde aile hukukunun kapsamına, aile içinde oluşabilecek her türlü problem ve bu problemlerin çözümü girmektedir. Nişanlanma, evlenme, boşanma(anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma), mal rejimi, soybağı, velayet, evlat edinme , yardım ve iştirak nafakası, yurt dışı boşanma davalarında tanıma ve tenfiz davası, iddet süresinin kaldırılma davası, aile konutundan doğan uyuşmazlıklar, nesebin reddi davası, babalık bağının kurulması gibi konular aile hukukunu ilgilendirmektedir. Tüm bu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında aile hukukundan yararlanılmaktadır.

 

Mnt Hukuk Ankara Avukatlık Danışmanlık Olarak Aile Hukuku Kapsamında Hizmet Verdiğimiz Alanlar

 

-Evlilik öncesi eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması ve danışmanlık hizmeti

 

-Nişanın bozulmasından doğan maddi manevi tazminat davaları, hediyelerin geri istenmesi

 

-Anlaşamalı Boşanma protokolü hazırlanması

 

-Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davaları

 

-Boşanma davalarında maddi manevi tazminat istemi, nafaka davası, velayet davası,  mal rejimi tasfiyesinin yürütülmesi

 

-Aile içi şiddete yönelik tedbirlerin alınması

 

-Aile konutundan doğan uyuşmazlıkların çözümü

 

-İştirak nafakası, tedbir nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakalarının belirlenmesi ve uygulanması

 

-Evlilik birliği dışında doğan çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulması

 

-Evlat edinme işlemleri

 

-Yurt dışı boşanmalarında tanıma ve tenfiz davası

 

-Soybağının reddi davaları

 

Aile Hukuku Boşanma Davaları

 

Aile Hukuku denildiği zaman akla gelen ilk kavram boşanma olmaktadır. Türkiye’de Boşanma oranı son yıllara göre artış göstermektedir..Boşanma esasında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır.Kanunlarımızda boşanmanın bazı şekil ve şartlara bağlanması evlilik birliğini güçlendirmek açasından faydalıdır.Boşanma davası aynı zamanda velayet, nafaka,tazminat gibi bir çok alt dalları da içeren geniş bir kavramdır.

 

 

Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Anlaşmalı boşanma; evlilik süreçlerine son vermek isteyen eşlerin dayanabileceği boşanma nedenlerinden biri de anlaşmalı boşanmadır.Türk Medeni Kanunu 166. maddesine göre ” Evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.  Bu halde anlaşmalı boşanma davası açabilmek için birincil şart evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evliliğin 1 yıl sürmemesi durumunda bu dava anlaşmalı boşanma değil çekişmeli boşanma davası olarak görülecektir.

 

Hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için bir diğer şart ise  hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, bu anlaşmada tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önüne alarak gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Burada dikkat edilecek husus hakim tarafların hazırladıkları protokolle bağlı değildir, gerekli düzenlemeler yapabilir. Bu değişikliğin taraflarca da kabulü söz konusu ise hakim boşanmaya karar verir.Anlaşmalı Boşanma Davası hakkında daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet hususunda taraflar her ne kadar bir karara varmış olsa bile hakim çocuğun menfaati gereği farklı bir karar da verebilmektedir.Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları yahutta eşlerden birinin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi şarttır. Aynı şekilde tarafların duruşma günü mahkemede hazır bulunmaları da diğer bir şarttır. Hakim tarafları bizzat dinler ve tarafların iradelerinin herhangi bir baskı altında kalmadan verdiklerine kanaat getirir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

 

Anlaşmalı boşanma davasında delil göstermeye gerek yoktur. Hakim tarafların hazırlamış olduğu boşanma protokolünü inceler ve boşanma şartlarınında gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirirse boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı Boşanma dilekçesi aile mahkemesine verilir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye mahkemesi genel görevli mahkemedir. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra boşanma kararı mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve tarafların nüfus kütüğüne işlenir.

 

Aile Hukukunda Çekişmeli Boşanma Davaları

 

Medeni Kanunumuz evlilik kurumuna önem verdiği için ve keyfi evlenmelerin önüne geçmek için boşanma işleminin gerçekleşebilmesini bir takım şartlara bağlamıştır.Bu durumda mahkemeye boşanmak için başvuran tarafların hakimi boşanma şartlarının gerçekleştiği hususunda ikna etmeleri gereklidir.

 

Medeni Kanunumuza Göre Boşanma Sebepleri:

 

-Zina

 

-Hayata Kast,Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

 

-Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

 

-Terk

 

-Akıl Hastalığı

 

-Evlilik Birliğinin Sarsılması

 

Boşanma davası açan taraf yukarıda maddeler halinde belirtmiş olduğumuz boşanma sebeplerinden birinin varlığını kanıtlamak zorundadır. Bu iddianın kanıtlanması son derece önemlidir çünkü halim önünde bu iddia kanıtlanmadığı takdirde hakim tarafından boşanma kararı onaylanmazsa taraflar 3 yıl içinde tekrardan boşanma davası açamayacaklardır. Çekişmeli Boşanma Davaları konusunda daha kapsamlı bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Boşanma davası açan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması şartı gibi bir durum söz konusu değildir. Kusur, nafaka velayet veyahutta tazminat gibi hususlarda önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

 

Çekişmeli boşanma Davlarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Mahkemesi genel görevli mahkemedir.

 

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti

 

Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme, çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda nafaka ve mal paylaşımı konularında geçici tedbirler alır ve bu geçici tedbirler dava sonuçlanıncaya kadar devam eder. Boşanma davası sonunda hakim çocuğun velayeti hususunda çocuğun menfaatine göre bir karar verir. Boşanma Davalarında Velayet Hakkı tarafların üzerinde anlaşmaya varamadıkları en çekişmeli alan olmaktadır. Taraflar en çok bu hususta mutabakata varamazlar ve çocuğun annede mi babada mı kalacağına hakim çocuğun menfaati gereği en doğru kararı vermeye özen gösterecektir.

 

Boşanma Davalarında Nafaka – Maddi Manevi Tazminat

 

Boşanma Davalarında Nafaka 3 çeşittir. Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası… Tedbir Nafakası geçici bir nafakadır. Dava sonuçlanıncaya kadar eşlerden yoksunluğa düşecek olan tarafa ödenen nafaka türüdür.Yoksulluk Nafakası istenebilmesi için nafaka talebinde bulunan eşin kusursuz ya da diğer eşten daha az kusurlu olması gerekmektedir. Buna ek olarak boşanmanın gerçekleşmesi halinde yoksunluğa düşecek olması şartı da aranmaktadır. İştirak Nafakası alınması için gerekli şart ise çocuğun velayetinin alınmasıdır. İştirak nafakası  diğer bir deyişle çocuğun bakım nafakası alabilmek için çocuğun velayetinin alınması şarttır.

 

Boşanma Davalarında Tazminat ise maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere 2 türlüdür.Boşanma davası sonrasında kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf kusurlu veya daha fazla kusurlu olan taraftan tazminat talep edebilmektedir.Medeni Kanunun 174. maddesine göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen taraf kusurlu taraftan maddi tazminat isteyebilir. Yahut boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören taraf kusurlu taraftan manevi tazminat talebinde bulunabilir.